FAPRO N.V.

Fapro verwerkt dierlijk afval categorie 3, uitsluitend afkomstig van varkens, tot gesmolten varkensvet en varkensvleesbeendermeel volgens de geldende Europese Verordening EG/1774/2002.
 
Deze Verordening stelt veterinairrechtelijke en volksgezondheidsvoorschriften vast voor het verzamelen, vervoeren, opslaan, hanteren, verwerken en gebruiken of verwijderen van dierlijke bijproducten, teneinde te voorkomen dat deze producten een risico voor de gezondheid van mens of dier vormen.
 
Om onze producten de beste kwaliteit te geven is onze fabriek permanent bezet door onze medewerkers in een vol continu systeem:

een vroege en late ploeg, een nachtploeg en een weekendploeg zodat de aangevoerde dierlijke afvallen binnen de 24 uren verwerkt worden.
Fapro is opgedeeld in 3 grote afdelingen: 

de kookafdeling: Hier ondergaan de aangevoerde grondstoffen een eerste bewerking zodat er gesmolten varkensvet (eindproduct) ontstaat en er varkens-halffabrikaat overblijft. 
 
de extractie: In deze afdeling wordt het varkenshalffabrikaat verder ontvet zodat er slechts 3 à 4 % vet in de overblijvende meelfractie aanwezig blijft. Hieruit krijgen we opnieuw gesmolten varkensvet (eindproduct). Met deze afdeling onderscheiden wij ons van andere sectorgenoten.
 
de maalderij: In deze afdeling vermalen we de overblijvende meelfractie tot varkensvleesbeendermeel. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in verschillende eiwitgehaltes in functie van de wensen van de klant.